Uitgangspunten

Op deze website wil ik een theorie over oorlog en vrede ontwikkelen die zo goed mogelijk objectief is, in die zin dat hij niet gebonden is aan een ideologie, zoals “links”, “rechts”, socialistisch, liberaal of anderszins. Maar dat houdt niet in dat hij in alle opzichten “neutraal” is. Hij gaat uit van de waarde van de westerse cultuur. Deze cultuur moet verdedigd worden, maar dan zonder geweld en bloedvergieten.
xxxxxxBij deze formulering doet zich echter een complicatie voor. De westerse cultuur heeft veel goeds voortgebracht: in de literatuur, de muziek, de natuurwetenschap, de beeldende kunst, enzovoort. Die aspecten moeten worden verdedigd. Maar de westerse cultuur is ook, het moet gezegd worden, intrinsiek gewelddadig. Dat aspect moet niet verdedigd worden. Daarom wil deze website ook een oproep zijn dit gebruik van geweld te stoppen. In dit opzicht is hij niet neutraal, maar pacifistisch.
xxxxxxEen bekende kritiek op deze opvatting is: maar als genoemde waardevolle aspecten van onze cultuur alleen maar verdedigd kunnen worden met geweld, wat dan? Het antwoord daar op is heel in het kort: (a) Dat is inderdaad een vrijwel onoplosbare situatie, maar die komt in de praktijk alleen maar voor na langdurig slecht politiek beleid. Die had je dus kunnen voorkomen. (b) Zelfs in deze situatie moet je beseffen dat geweld alleen maar meer geweld uitlokt en dus geen oplossing is. Het is zoiets als het drinken van zeewater bij dorst.
x
Deze website is gebaseerd op o.a. de volgende uitgangspunten:
x
1. De Europese cultuur is door de eeuwenlange arbeid en creatieve inspanning van vele generaties tot stand gekomen en is het waard voortdurend te worden onderhouden en verdedigd.
2. Dit mag niet ten koste gaan van andere culturen.
3. Het mag ook niet plaats vinden door middel van oorlogsgeweld. Dit is gebaseerd op een veralgemenisering van het gebod: “Gij zult niet doden”. Dit gebod heeft niet alleen betrekking op de eigen cultuur of natie, maar ook op leden van andere culturen of naties en zelfs op vijanden.
4. Waarheid is een waarde in zichzelf. Het marxisme en het communisme bijvoorbeeld beschouwden de waarheid als ondergeschikt aan het partijbelang. Deze website gaat er echter van uit dat er een waarheid bestaat die boven partijbelang staat. Dat geldt speciaal ook voor wetenschappelijke waarheid.
5. Er bestaat de wijd verbreide opvatting dat twee elkaar bestrijdende volken of culturen alleen maar tot vrede gebracht kunnen worden door ze óf samen onder één dictatoriaal regime te plaatsen óf door beide te vermengen. Maar het op deze wijze bereiken van een geforceerde “vrede” leidt tot cultuurvernietiging en is beneden de waardigheid van de mens. Er moeten andere wegen zijn te vinden.