Doelstelling

Het doel van deze website is om te zoeken naar een eigentijdse vorm van pacifisme. Hiermee zijn vooral de volgende drie dingen bedoeld:

In de eerste plaats moet de problematiek van het pacifisme beter worden doordacht. Er bestaat een algemeen verlangen naar vrede en er doen vele losse, pacifistische noties de ronde, maar een samenhangende theorie die kijkt naar “het hele plaatje” ontbreekt. Deze website wil trachten systematisch een dergelijke theorie op te bouwen en streeft er niet naar voortdurend te reageren op actuele gebeurtenissen. Verder zal het vaak nodig zijn om, bij voortschrijdend inzicht, bepaalde bijdragen achteraf beter te formuleren of te veranderen. Misschien zal het te zijner tijd mogelijk zijn op basis hiervan een soort “handboek van het pacifisme” te maken.

In de tweede plaats moet het pacifisme zich strikt beperken tot het pacifisme en zich niet verbinden met allerlei ideologieën en godsdiensten. Daarvan kunnen veel inspirerende gedachten uitgaan, maar als het pacifisme zich verbindt met zaken als socialisme, christendom, milieubeweging, enzovoort is het haast onvermijdelijk dat die de boventoon gaan voeren. Bovendien zullen veel mensen die zich op zich zelf aangetrokken voelen tot pacifistische idealen afhaken omdat zij niets voelen voor een bijgeleverde ideologie.

In de derde plaats moet het pacifisme gebruik maken van een taal die hedendaagse mensen aanspreekt en niet als “halfzacht” wordt ervaren. In het denken over pacifisme hebben termen als “geweldloosheid”, “schuld” en “verzoening” en “vergeving” een belangrijke functie, maar het zijn voor hedendaagse mensen vaak besmette termen. Ook het woord “vrede” (“peace”) is besmet geraakt. Het gevaar is groot dat potentiële medestanders zich afkeren, nog vóór de achterliggende gedachtegang tot hen is doorgedrongen.

Deze website is opgezet als een weblog, hetgeen inhoudt dat lezers gemakkelijk kunnen reageren. Reacties worden op prijs gesteld, maar wel graag constructief (instemmend hoeft uiteraard niet!). Ook reacties op vroegere bijdragen zijn welkom.

Leave a Reply

Your email address will not be published.