Twaalf oorlogsmechanismen

Oorlogen bezitten, ondanks grote uiterlijke verschillen, vaak dezelfde psychologische structuur. Ze vormen een soort compositie, met een begin, een middenstuk en een slot. Daarbinnen werken steeds dezelfde sociaalpsychologische mechanismen. Dat zijn echter geen vaste wetmatigheden zoals die te vinden zijn in de fysica, maar tendensen: ze treden vaak op, maar niet altijd. Deze tendensen bepalen niet zozeer het uiterlijke, politieke verloop van een oorlog, als wel het innerlijke, psychologische verloop. Als belangrijkste oorlogsmechanismen kunnen worden genoemd:
 1. Geweld wordt beantwoord met geweld. Dit lijkt een soort reflex te zijn die zich kan voordoen op drie verschillende niveaus. In de eerste plaats op lichamelijk niveau: als je iemand een klap geeft heeft hij de neiging terug te slaan. In de tweede plaats op psychologisch niveau: als je iemand beledigt heeft hij de neiging terug te beledigen. In de derde plaats op politiek niveau. Zo vond in april 2021 een ontploffing plaats in de atoominstallaties te Natanz in Iran. Iran verdacht Israël ervan hier achter te zitten en kondigde aan wraak te zullen nemen. Een dergelijke vergelding wordt beschouwd als een vanzelfsprekende reactie. Zie het artikel: De vergeldingsreflex.
 2. Ketenvorming en escalatie. Wanneer partij A partij B aanvalt en schade toebrengt zal in partij B behoefte aan vergelding ontstaan en deze partij zal trachten zich te wreken door partij A schade toe te brengen. Als dat lukt ervaart partij A zich op zijn beurt als aangevallen en zal op zijn beurt trachten zich te wreken op partij B. Op deze wijze ontstaan er ketens van vergeldingsdaden. Het schoolvoorbeeld hiervan vormt de bloedwraak in de oudheid.
              Bij dergelijke ketens hebben beide partijen (om ‘eens en vooral een eind te maken aan de oorlog’) de neiging harder terug te slaan dan ze werden aangevallen. Deze escalatie geldt ook voor de keuze van de wapens: als de ene partij ongeoorloofde wapens gaat gebruiken kan de andere partij niet achterblijven, als de ene partij burgers als schild gaat gebruiken kan de andere partij er niet onderuit ook burgerdoelen te gaan bombarderen. 
              Deze toenemende behoefte aan vergelding uit zich ook in de zich parallel aan het toenemende militaire geweld ontwikkelde argumenten en theorieën. Waren die aanvankelijk wellicht zuiver inhoudelijk, weldra sluipen daar betekenissen in die bedoeld zijn om de tegenstander te kwetsen en die men daarom ‘vergeldingselementen’ zou kunnen noemen. Bij het naar voren brengen van argumenten kan men bijvoorbeeld zakelijk schrijven: ‘Maar er geldt ook dat…’ Algauw echter gaat men kleinerende formuleringen gebruiken als: ‘Maar de auteur weet niet dat…’ of: ‘Ongelovigen menen hier dat ….’
 3. Het passeren van een ‘point of no return’. In het begin van een dergelijke keten van elkaar veroorzakende vergeldingsdaden is er vaak nog de mogelijkheid om via onderhandelingen verdere escalatie te vermijden. Langzamerhand raakt men echter zo verbitterd dat men een psychologisch omslagpunt passeert waarna men niet meer streeft naar een compromis, maar naar vernedering of vernietiging van de vijand. Soms worden er voor de vorm nog onderhandelingen gevoerd, maar men stelt dan zulke hoge eisen dat men van tevoren weet dat ze voor de tegenstander onacceptabel zijn. Iets soortgelijks gebeurt in de theorievorming: men gaat formuleringen gebruiken die onverenigbaar zijn met die van de tegenstander of men creëert onverzoenbare dogmatische tegenstellingen.
 4. Aanpassing van de eigen samenleving. Tijdens een oorlog wordt men gedwongen de eigen samenleving ondergeschikt te maken aan de efficiency van de oorlogvoering. Democratische organisatiestructuren worden vervangen door autoritaire structuren, vrij wetenschappelijk onderzoek wordt een ontoelaatbare luxe.
                Ook de waarden en normen gaan zich aanpassen aan het oorlogsproces: de eigen meningsvorming wordt onderdrukt en voor een eigen geweten is geen plaats meer. Hierbij verliest men vaak ook de waarden en normen waarvoor men denkt te strijden. Dit geldt voor beide partijen. Natuurlijk denken beide partijen dat ze na de oorlog hun cultuur wel weer zullen restaureren. Maar voorlopig wordt alles ondergeschikt gemaakt aan het winnen van de strijd.
 5. Uitputting en verenging van het denken. In een totale oorlog gaan beide partijen tot aan de grens van de totale uitputting. Dat geldt voor de burgerbevolking, maar nog meer voor de soldaten die naar het front worden gestuurd. Er is eenvoudig geen energie meer over voor nuancering: de levensbeschouwingen worden gereduceerd tot slechts enkele slagwoorden. In theorie zouden dat kernachtige formuleringen kunnen zijn van de diepste waarden waarvoor men strijdt, maar vrijwel onvermijdelijk verworden ze tot uiterlijke symbolen en uitgeholde slogans.
 6. De leiders gaan geloven in hun eigen propaganda. Leiders maken om draagvlak te creëren altijd propaganda voor hun eigen opvattingen, dat gebeurt ook in vredestijd. Maar in oorlogstijd laten zij de norm van de waarheid volledig los en beschouwen zij ter wille van het ‘hogere doel’ verdraaiingen, trucs en leugenachtige bedenksels als geoorloofd. Hierbij is er echter geen eenrichtingsverkeer tussen de leiders en degenen die geleid worden, want de leiders worden meegevoerd op de golven die ze zelf hebben opgeroepen. Zij kunnen zich niet meer voorstellen dat de opvattingen die de massa kennelijk met graagte accepteert onjuist zouden kunnen zijn. Zo worden de bedenksels van de propagandisten bevestigd.
 7. Het demoniseren van de tegenstander. De soldaten aan het front zijn vaak burgers die tot voor kort hebben geleefd in het waarden- en normensysteem van vredestijd. Nu worden zij plotseling gedwongen om op grote schaal medemensen te doden en zij hebben behoefte aan morele rechtvaardiging. Er moet hun niet alleen worden verzekerd dat de tegenpartij alle schuld draagt, maar ook dat het geen nut heeft (en dat het zelfs gevaarlijk is) om te trachten zich te verplaatsen in de argumenten van de tegenstander omdat die in wezen onmenselijk en demonisch zijn. Hij kan niet meer worden bekeerd en moet worden gedood, want hij heeft zich overgegeven aan het absolute kwaad. Ook in deze behoefte moet de propaganda voorzien.
 8. Het ontstaan van wederzijdse afhankelijkheid. Zoals bekend hebben landen vaak een uitwendige vijand nodig om niet uiteen te vallen. Dit maakt ze afhankelijk van elkaar: ze vormen één systeem. Hetzelfde geldt voor politieke partijen, ‘linkse’ en ‘rechtse’ kranten en columnisten die voortdurend tegen elkaar tekeergaan. Afzonderlijk zouden ze niet kunnen bestaan, maar door elkaar te bestrijden houden ze elkaar in stand. Wanneer men ze zou kunnen samenvoegen en tezamen beschouwen zouden ze elkaar uitwissen, zoals in de natuurkunde een materiedeeltje en een antimateriedeeltje tezamen annihileren en verdwijnen in het niets.
 9. Psychologisch gezien gaan beide partijen steeds meer op elkaar lijken. Doordat er radicalisering optreedt zou men de indruk kunnen krijgen dat de strijdende partijen en hun opvattingen steeds verder uit elkaar groeien. Maar dat is slechts schijn. Men moet bij hun opvattingen een formeel aspect en een psychologisch aspect  onderscheiden. Formeel gezien bijvoorbeeld staan de opvattingen ‘Duitsland is begonnen’ en ‘Frankrijk is begonnen’ diametraal tegenover elkaar, maar in psychologisch opzicht betekenen ze hetzelfde, namelijk: ‘De andere partij is begonnen.’ Om nog een voorbeeld te noemen: formeel gezien staan de opvattingen ‘Elzas-Lotharingen is van Frankrijk’ en ‘Elzas-Lotharingen is van Duitsland’ diametraal tegenover elkaar, maar psychologisch gezien betekenen ze beide: ‘Elzas-Lotharingen is van ons’. Algemeen kan men zeggen: terwijl de formele tegenstellingen tussen de partijen zich verscherpen, gaan ze in psychologisch opzicht steeds meer op elkaar lijken. Hun “mentaliteit” wordt gelijk. Bij beide partijen treedt verharding op, verruwing van waarden en normen, verenging van het denken (tunnelvisie) en onwil en onvermogen zich in te denken in de positie van de tegenstander.
              Hier ligt waarschijnlijk ook de verklaring voor het verschijnsel dat strijdende partijen vaak precies hetzelfde doen als wat ze de andere partij verwijten. Het is moeilijk om dit complexe verschijnsel te doorgronden, maar Eric Hoffer (1951) schreef reeds over de ‘onderlinge inwisselbaarheid van massabewegingen’ en dezelfde gedachte zit in de bekende uitspraak dat de fascisten zich na de Tweede Wereldoorlog zouden voordoen als antifascisten. Het lijkt dat het voor beide partijen vrijwel onmogelijk is om dit zelf in te zien en dat er altijd een derde partij nodig is om een objectief oordeel te kunnen vellen.
 10. Het einde van de oorlog: vergeldingsdrang en oorlogstribunaal. Oorlogen kunnen op verschillende manieren tot een einde komen: door capitulatie, doordat beide partijen zijn uitgeput of doordat men tot inkeer komt. Tijdens de oorlog zijn de emoties hoog opgelopen en wanneer men na de oorlog probeert terug te keren tot het normale leven is het uitermate moeilijk die een plaats te geven. Vooral overheersend is de vergeldingsdrang, die in de oudheid bijvoorbeeld leidde tot de plundering en verkrachting van een ingenomen stad en in moderne tijden minimaal tot bijltjesdag. Hierna volgen soms pogingen tot rechtspraak, zoals het verdrag van Versailles of het tribunaal van Neurenberg. Aangezien deze worden georganiseerd door de overwinnaar en worden beheerst door ver-geldingsdrang is de kans dat men tot een objectief oordeel zal komen vrijwel nihil. Grote invloed krijgen ook degenen die voortdurend oproepen tot waakzaamheid, opdat nergens de gehate vijand opnieuw de kop zal opsteken.
 11. De nabije geschiedschrijving: de visie van de overwinnaar. Direct na de oorlog begint de geschiedschrijving: hoe heeft het allemaal kunnen gebeuren? Deze geschiedschrijving ligt aanvankelijk grotendeels in het verlengde van de tijdens de oorlog door de overwinnaar gevoerde propaganda en het na afloop van de oorlog gehouden tribunaal. Maar wanneer de samenleving langzamerhand terugkeert naar de normen en waarden die behoren bij vredestijd beginnen de mensen met verbazing en afgrijzen terug te kijken naar het geweld dat zij hebben gebruikt en de vele doden die zijn gevallen. De overwinnaars hebben het meeste geweld gebruikt (zij zijn niet voor niets de overwinnaars) en zij beginnen zich af te vragen of al dat geweld wel nodig is geweest. Er ontstaat behoefte aan historici die uitleggen dat dit geweld onvermijdelijk en gerechtvaardigd was omdat de vijand alle schuld had. Telkens opnieuw wil men horen hoe slecht de vijand was en hoe onvermijdelijk het geweld.
 12. De latere geschiedschrijving. Het schrijven van de geschiedenis is een proces van vele tientallen jaren. Langzaam evolueren de waarden en de normen en hiermee verandert ook het beeld van de vijand. Maar er is, zoals men vooral na de Tweede Wereldoorlog heeft kunnen zien, een wisselwerking: de haat tegen de vijand kan zo sterk blijven dat deze gaat werken als een constant aanwezige tendens om de waarden en normen zodanig te verschuiven dat deze er zo slecht mogelijk af komt, dat hij (om de terminologie van Kant te gebruiken) ‘verschijnt’ als de verpersoonlijking van het absolute kwaad. Vooral Friedrich Nietzsche en Max Scheler hebben zeer indringend geschreven over de rol van het ressentiment in een dergelijke verschuiving van de moraal, volgens Nietzsche kan het ressentiment zelfs scheppend worden en geheel nieuwe morele waarden gaan voortbrengen. Men moet zich dan natuurlijk wel afvragen of deze normen wel zo hoogstaand zijn als ze zich willen voordoen. Ook dreigt het gevaar van verabsolutering: zo werd de Tweede Wereldoorlog voor velen niet alleen een moreel ijkpunt, maar zelfs het énige morele ijkpunt.
                Pas heel veel later komt er ruimte voor een genuanceerder beeld en kan men gaan proberen de door de oorlogsmechanismen vervormde en gevormde geschiedenisopvattingen te corrigeren. Dat leidt onvermijdelijk tot heftige emotionele debatten. Ook het schuldgevoel blijft een rol spelen, dat lijkt vooral na de Tweede Wereldoorlog het geval.

Literatuur
Anne Morelli (2001): Elementaire principes van oorlogspropaganda