De salat, de vijf maal daagse lofprijzing van Allah

Islamieten bidden vijf maal daags, hetzij thuis, hetzij in een moskee, hetzij in het openbaar. Het gebed (de salaat) is dusdanig vormgegeven dat mensen er zowel mentaal, sociaal, spiritueel als lichamelijk mee bezig zijn. Het gebed dat gezamenlijk (met 2 of meer personen) wordt verricht heeft 27 maal zoveel verdienste als het gebed dat alleen wordt verricht.   

De tekst van het gebed

Stap 1: Aanhef (hef staande beide handen tot aan de oren en zeg):
• Allahoe Akbar (Allah is de grootste)

Stap 2: As-Sana & Koranrecitatie (staande)
• As-Sana (lofprijzing van Allah)
Heilig bent U, o Allah, en lof zij U, en gezegend is Uw naam en hoog is Uw roem, er is geen god behalve U.
Ik zoek mijn toevlucht bij Allah tegen het kwade van Satan de vervloekte.
• Recitatie van Al-Fatiha, het eerste hoofdstuk (Soera) van de Koran:
In naam van Allah, de Barmhartige, de Genadevolle
Alle lof zij Allah, de Heer der werelden
De Barmhartige, de Genadevolle
Meester van de Dag des Oordeels
U alleen aanbidden wij en U alleen smeken wij om hulp
Leid ons op het rechte pad
het pad dergenen aan wie Gij gunsten hebt geschonken, niet dat van hen op wie toorn is nedergedaald, noch dat der dwalenden.
• Recitatie van een vrij te kiezen hoofdstuk uit de Koran, bijvoorbeeld Soera 97 (De waardevolle nacht):In naam van Allah, de Barmhartige, de Genadevolle
Waarlijk, Wij hebben u (de Koran) nedergezonden, in de waardevolle nacht.
Wat weet gij (er van) wat de waardevolle nacht is?
De waardevolle nacht is beter dan duizend maanden.
Daarin dalen engelen en de Geest door Gods gebod neder (zeggende)
“In alles Vrede,” tot het rijzen van de dageraad

Stap 3: Roekoe (buiging)>
• Allahoe Akbar (Allah is de grootste)
• Soebhana rabbi-al ‘adiem (Heilig is mijn Heer de grote!) 3x
• Sami allahoe liman hamidah (Allah verhoort hem, die Hem looft)

Stap 4: Staande houding. In deze positie zeggen we:
• Onze Heer, alle lof zij U
• Allahoe Akbar (Allah is de grootste)

Stap 5: Sadjdah (knielende houding)
• Heilig is mijn Heer, de allerhoogste) 3x
• Allahoe Akbar (Allah is de grootste)

Stap 6: Zittende houding.
• O mijn Heer! Vergeef me en heb genade met mij
• Allahoe Akbar (Allah is de grootste)

Stap 7: Sadjdah (knielende houding)
• Heilig is mijn Heer, de allerhoogste) 3x

Stap 8. Meerdere Rakáht
Tot zover de eerste Rak’ah (gebed). Wanneer men meerdere gebeden moet doen gaat men weer staan in de beginhouding en zegt:
• Allahoe Akbar (Allah is de grootste)
Vervolgens moeten de stappen 2 tot en met 7 herhaald worden. Als men alle gebeden heeft gehad gaat men verder met stap 9.


Stap 9: At-asjah-hoed
Na iedere twee gebeden (rakáht) dient de At-asjah-hoed te worden opgezegd. Dit doet men in de zittende houding, terwijl men bepaalde voorgeschreven bewegingen met de handen maakt.
• Alle aanbidding in woorden, daden en bezittingen weergegeven komt Allah toe
Vrede zij met U, O Profeet
En de genade van Allah en Zijn zegeningen
Vrede zij met ons, en met de ware dienaren van Allah
Ik getuig dat er geen god is dan Allah
En ik getuig dat Mohammed zijn dienaar en boodschapper is

Stap 10. Tasliem (de vredeswens)
Bij ieder mens zijn constant twee engelen aanwezig die alle daden vanaf de geboorte tot aan de dood optekenen. Allah leert ons dat niets hen ontgaat. Zij schrijven het levensboek van de mens tot aan het kleinste detail. Het boek zal als getuige dienen in het hiernamaals op de Dag des Oordeels, en ieder mens die op aarde heeft geleefd zal zijn levensboek kunnen lezen. Bij de afsluiting van het gebed worden deze engelen dan ook begroet:
Men wendt eerst het hoofd naar rechts en zegt tegen de engel aan de rechterkant:
• Vrede zij met U en de genade van Allah
Dan wendt men het hoofd naar links en zegt tegen de andere engel:
• Vrede zij met U en de genade van Allah

Einde van het gebed
Hiermee is het gebed ten einde
• Allah-i-takabel (Moge Allah het gebed accepteren)

Literatuur:
• Beschrijving van de salat: www.risallah.com
• Mohamed Ajouaou (2014): Wie is Moslim?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *